Діловодство№ 9, вересень 2011

Наказ з основної діяльності підприємства — це розпорядчий документ, який видає керівник підприємства на правах єдиноначальності на виконання розпорядчих документів і директивних листів організацій вищого рівня або за власною ініціативою чи ініціативою структурних підрозділів підприємства. Автор розглядає види наказів з основної діяльності, підстави для їх видання та основні етапи створення, склад реквізитів, погодження наказу (внутрішнє і зовнішнє), підписання наказу і доведення його до виконавців

Автор: 
Олена Загорецька№ 8, серпень 2011

Відповідно до Національного стандарту України «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять» (ДСТУ 2732) витяг із службового документа ― це засвідчена копія частини тексту службового документа. Найпоширенішими витягами, що їх готують в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, є витяги з наказів і протоколів. Про вимоги до їх оформлення — у статті

Автор: 
Олена Загорецька№ 7, липень 2011

У зв’язку зі спрощенням процедури одержання печаток і можливою відміною їх обов’язкового застосування в майбутньому варто ознайомитися з правилами засвідчення документів на підприємстві. У статті докладно описано три основні способи засвідчення документів — підписання, затвердження та застосування відбитка печатки

Автор: 
Олена Загорецька№ 6, червень 2011

Протокол — це організаційно-розпорядчий документ, в якому фіксується обговорення питань і рішення, ухвалені на засіданнях, зборах, з’їздах, конференціях і ділових нарадах. У статті розглянуто організацію підготовки до проведення засідань колегіального органу, порядок ведення протоколу під час засідання, роботу над протоколом після засідання, а також загальні вимоги до оформлення протоколів

Автор: 
Олена Загорецька№ 4, квітень 2011

Щодня на підприємстві складають і видають багато різних довідок. До їх підготовки залучають і працівників кадрової служби. Кожний вид довідок має певну специфіку, визначений склад реквізитів та особливості оформлення

Автор: 
Олена Загорецька№ 3, березень 2011

У попередньому номері читачі ознайомилися з порядком оформлення положень. На продовження теми автор зосереджує увагу на підготовці інструкцій і правил, зокрема, вимогах до складання і оформлення інструкції з діловодства та посадової інструкції

Автор: 
Олена Загорецька№ 2, лютий 2011

Основними організаційними документами підприємств, установ, організацій є положення, інструкції та правила, зокрема положення про установу, положення про структурний підрозділ, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо. Зазначені документи мають певний склад реквізитів і деякі особливості їхнього оформлення, які слід враховувати під час підготовки цих документів

Автор: 
Олена Загорецька№ 1, січень 2011

Статут — це установчий документ, яким оформлюється створення підприємства будь-якої форми власності. Згідно зі статтею 57 Господарського кодексу України статут суб’єкта господарювання має містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, органи управління і контролю, їх компетенцію, умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання, а також інші відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта господарювання, передбачені законодавством.

Автор: 
Олена Загорецька№ 11, листопад 2010

Перед тим, як опанувати підготовку різних видів організаційних і розпорядчих документів, слід ознайомитися із загальними вимогами до їх створення, зокрема з реквізитами документів, видами бланків, вимогами до складання і оформлення текстів документів тощо

Автор: 
Олена Загорецька№ 10, жовтень 2010

Автор знайомить читачів з порядком виготовлення та вимогами до використання печаток і штамів в управлінській (зокрема, кадровій) діяльності підприємств: розглядаються види печаток і штампів та їхні зовнішні характеристики, наводяться вимоги до розташування відбитків печаток і штампів на документах, розповідається про облік, зберігання та знищення печаток і штампів

Автор: 
Олена Загорецька№ 8, серпень 2010

Для впорядкування документообігу на підприємстві досить важливим є проставлення різноманітних відміток на кадрових документах, які показують стадії їх виконання та проходження. Це можуть бути такі реквізити, як «Відмітка про надходження документа до підприємства», «Відмітка про контроль», різноманітні резолюції тощо. Про порядок оформлення та проставлення відміток — у статті

Автор: 
Юрій Палеха№ 4, квітень 2010

Інструкція з діловодства — основний документ на підприємстві, що регламентує порядок роботи з документами від моменту їх створення (надходження) до виконання і передання в архів. Саме тому слід приділити особливу увагу розробці зазначеного документа

Автор: 
Юрій Палеха№ 8, серпень 2009

Логічним завершенням життєвого циклу документів на будь-якому підприємстві є їх знищення або передання на подальше зберігання до державних архівів чи інших архівних установ залежно від цінності цих документів, а в разі реорганізації або ліквідації підприємства — до архівів підприємств-правонаступників. Докладніше про порядок передання документів — у матеріалі

Автор: 
Олена Загорецька№ 7, липень 2009

В одному з попередніх номерів (№ 4, 2009) було викладено загальні вимоги до передання кадрової документації в архів, складання номенклатури справ і формування документів у справи. На закінчення теми автор розглядає наступні етапи передання документів в архів, а саме: експертизу цінності документів, оформлення справ, опис справ і власне передання справ в архів

Автор: 
Марія Шевченко№ 4, квітень 2009

Передання документації в архів — один з важливих етапів у роботі кожного структурного підрозділу, особливо відділу кадрів. Його можна поділити на такі кроки: 1) формування документів у справи після завершення в поточному діловодстві; 2) оформлення справ в установленому порядку; 3) експертиза цінності документів; 4) опис справ, що передаються до архіву; 5) передання справ до архіву. Але перед тим, як перейти до розгляду кожного етапу, слід кілька слів сказати про номенклатуру справ, без якої передання справ до архіву неможливе…

Автор: 
Марія Шевченко