Діловодство№ 12, грудень 2008

Засвідчення документів, створених відділом кадрів (довідок про трудовий стаж, місце роботи та заробітну плату тощо) та копій документів, що видаються на руки громадянам, стороннім організаціям, органам влади, здійснюється шляхом їх підписання відповідною посадовою особою та проставлення печатки структурного підрозділу, а в окремих випадках — печатки підприємства…

Автор: 
Андрій Стрельніков№ 9, вересень 2008

Практично вся діяльність з охорони праці на підприємстві має супроводжуватися документальним оформленням за встановленими для цього правилами та порядком. Зокрема, підприємство має розробляти та забезпечувати ведення документації (на паперових носіях і в електронному вигляді), що встановлює та описує всі основні процедури системи управління охороною праці в їх взаємодії. Така документація має бути зручною для читання, легко ідентифікуватися, містити дати введення в дію, строки дії, строки зберігання тощо

Автор: 
Микола Лисюк№ 8, серпень 2008

Групування розпорядчих документів, визначення особливостей їх створення, розташування реквізитів та змістового оформлення — невід’ємна складова кадрової роботи. Адже від правильного укладання цього виду документів залежить узгодженість дій робочого колективу, а як результат — вчасне виконання важливих для підприємства завдань. Дізнайтесь про класифікацію, реквізити, а також про особливості укладання тексту розпорядчих документів зі статті

Автор: 
Галина Беспянська№ 6, червень 2008

Акти є документами постійно діючих експертних комісій, спеціально уповноважених осіб або представників інших організацій, а тому мають особливе значення. Вони не лише фіксують встановлені факти та події, а й містять висновки, рекомендації і пропозиції. Головне в акті — встановлення фактичного стану справ та його чітке документування. За сферою функціонування акти як службові документи поділяють на комерційні та службові.

Автор: 
Галина Беспянська№ 5, травень 2008

Витяг із протоколу — це відтворення частини протоколу. Його оформлюють на загальному чи спеціальному бланку або на чистому аркуші паперу формату А4 або А5. Обов’язкові реквізити витягу із протоколу та приклади його оформлення — у статті

Автор: 
Галина Беспянська№ 4, квітень 2008

Документування управлінської інформації передбачає фіксування управлінських рішень різного рівня. Протоколювання діяльності відповідних колегіальних органів має на меті забезпечити фіксування рішень, прийнятих на засадах колегіальності. Докладніше про основні реквізити протоколів і вимоги до їх оформлення читайте в статті

Автор: 
Галина Беспянська№ 2, лютий 2008

Проведенню кожного засідання колегіального органу передує велика підготовча робота, яка потребує належної уваги, адже в процесі такої роботи створюється чимала кількість документів. До документів, які супроводжують діяльність колегіального органу, належать: план роботи колегіального органу, доповідні записки про внесення питань на розгляд колегіального органу, оголошення тощо

Автор: 
Галина Беспянська№ 1, січень 2008

Доповідні, службові та пояснювальні записки — це вид службових документів, якими працівники підприємства послуговуються для донесення до керівника підприємства або структурного підрозділу певної інформації, а також зазначення своїх висновків чи пропозицій з викладеного питання. Про зміст, структуру, розміщення реквізитів та оформлення зазначених документів читайте в матеріалі

Автор: 
Галина Беспянська№ 11, листопад 2007

Одну з найчисленніших груп документів становлять службові довідки, що містять опис та підтвердження тих чи інших фактів або подій. Довідки представляють фіксовану на матеріальному носії довідково-аналітичну інформацію і змістовно та формально тяжіють до групування у справи поруч зі звітами, розпорядженнями, протоколами, доповідними записками, планами, листами з певного питання, доповнюючи, аргументуючи їх, обґрунтовуючи видання розпорядчого документа.

Автор: 
Галина Беспянська№ 10, жовтень 2007

«Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, з власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить», — зазначено у статті 28 Цивільного кодексу України. Як відомо, імена та прізвище — частина лексичного складу мови, закони якої такі ж непорушні, як і правничі

Автор: 
Тетяна Камінська№ 9, вересень 2007

Стрімкі зміни, що відбулися в економіці України, перехід до нових форм господарювання в різноманітних сферах діяльності зумовили значне зростання обсягів інформації, класифікованої як інформація з обмеженим доступом. Тому закономірною є нагальна потреба унеможливити несанкціонований доступ до такого виду інформації, реалізувати яку покликане конфіденційне діловодство

Автор: 
Галина Беспянська№ 8, серпень 2007

У попередніх номерах ми розглянули порядок складання й оформлення заяв і автобіографій працівників (№ 6, 2007), а також вимоги до написання характеристики (№ 7, 2007). На продовження теми розглянемо вимоги до складання рекомендаційного листа, який часто помилково ототожнюють з характеристикою

Автор: 
Валентина Яковченко№ 7, липень 2007

Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей конкретної особи. Цей документ складають на вимогу самого працівника або на письмовий запит підприємства, установи, організації. Характеристика може бути потрібна в разі вступу до навчального закладу, висування на обрані посади, для участі в конкурсі, атестації працівника тощо. Зразки характеристики та детальний опис її складових реквізитів — у матеріалі

Автор: 
Валентина Яковченко№ 6, червень 2007

Цим матеріалом ми розпочинаємо серію статей, що будуть присвячені порядку складання та оформлення окремих видів документів. І розпочнемо ми з розгляду правил складання та оформлення документів, що стосуються персоналу, а саме — заяви, автобіографії, а в наступному номері — характеристики

Автор: 
Валентина Яковченко№ 5, травень 2007

Цим матеріалом ми завершуємо цикл статей, присвячених загальним вимогам до складання та оформлення документів. У цьому номері — проектування бланків відповідно до схеми розміщення реквізитів, реквізити, що використовуються для виготовлення бланків організаційно-розпорядчих документів, реквізити бланків конкретних видів документів та ін. Нагадаємо, у попередніх номерах (№ 1–4, 2007) ми розглянули класифікацію документів, основні вимоги до тексту документів, а також склад та оформлення реквізитів документів.

Автор: 
Валентина Яковченко