Трудовий договір№ 8, серпень 2007

Работа по трудовому договору, заключенному для выполнения сезонных работ, имеет ряд особенностей, связанных в частности с оформлением трудовых отношений, досрочным расторжением договора, выплатой пособий по временной нетрудоспособности и выходного пособия при увольнении. Кроме того, сезонные работы следует отличать от временных работ и работ по срочному трудовому договору…

Автор: 
Светлана Заболотная№ 8, серпень 2007

Трудовий договір є угодою сторін, отже, кожна сторона може ініціювати його дострокове припинення (розірвання), незалежно від того, у якій формі та на який строк його було укладено.Аналіз трудового законодавства дає підстави виділити такі етапи розірвання трудового договору з ініціативи працівника (звільнення за власним бажанням):

— подання працівником заяви про розірвання трудового договору;

— розгляд роботодавцем поданої заяви і видання наказу про звільнення;

Автор: 
Віктор Костюк№ 7, липень 2007

Чинним законодавством передбачено можливість працівників укласти трудові договори одночасно на кількох підприємствах (частина друга ст. 21 КЗпП), а також виконувати на одному підприємстві поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) без звільнення від основної роботи (ст. 105 КЗпП). Трудові відносини при сумісництві, так само, як і при суміщенні професій (посад), вигідні як для працівника (він отримує додаткове джерело доходів), так і для роботодавця.

Автор: 
Олена Кузнечікова№ 7, липень 2007

Проведення медичних оглядів передбачено низкою законодавчих актів України, зокрема Кодексом законів про працю України, Законами України «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Про види та організацію медичних оглядів працівників, а також ким фінансуються такі заходи — у номері

Автор: 
Наталія Єфанова, Тетяна Волошина№ 4, квітень 2007

Аналіз змісту зазначених норм КЗпП дозволяє зробити висновок, що термін «переведення працівника» передбачає декілька видів. Оскільки кожен вид переведення має свої особливості застосування та оформлення, недотримання яких може призвести до негативних наслідків як для працівника, так і для роботодавця (поновлення працівника на роботі в судовому порядку, відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної працівникові незаконним переведенням, тощо), розглянемо кожен випадок переведення окремо

Автор: 
Віктор Костюк№ 9, вересень 2009

У попередньому номері (№ 8, 2009) було розглянуто питання, пов’язані з оформленням укладення та припинення дії контракту. У цьому номері увага приділена питанням продовження строку дії та переукладення контракту на новий строк

Автор: 
Надія Задорожна№ 9, вересень 2009

Головний бухгалтер — одна з ключових фігур на підприємстві. У статті розглянуто особливості трудових відносин з головним бухгалтером: його підпорядкованість, можливість матеріальної відповідальності, покладення функцій головного бухгалтера на час його відсутності на інших працівників, передання справ під час звільнення

Автор: 
Євгеній Губа№ 9, вересень 2010

Вопрос создания рабочих мест и трудоустройства лиц с ограниченными физическими возможностями в полной мере иллюстрирует все сложности, с которыми сталкиваются предприятия в трудовых правоотношениях: несовершенство отечественного законодательства, взаимоисключающие требования различных официальных органов, а также весомые финансовые затраты, связанные с решением данного вопроса.

Автор: 
Евгения Каляпина№ 1, січень 2007

Класифікатор професій розроблено з метою класифікації професій з розподілом професійних назв робіт (робітничих професій та посад керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців) за класифікаційними угрупованнями для запровадження на практиці статистики праці. З 1995 по 2006 рік до КП були внесені зміни та доповнення та з ініціативи розробників відповідно до міжнародного досвіду професійно-кваліфікаційної діяльності до Класифікатора було включено нові професії.

Автор: 
Сергій Мельник№ 1, січень 2007

Від того, чи дотримано під час укладення трудового договору встановлених законодавством вимог, залежить ефективність трудових відносин та їх стабільність. Процедура укладення договору (регламентується КЗпП, іншими нормативно-правовими актами) передбачає такі етапи:

— проведення попередніх переговорів і подання особою передбачених законодавством документів;

— узгодження умов трудового договору;

— визначення його форми;

Автор: 
Віктор Костюк