Охорона праці№ 9, вересень 2018

Конституцією України кожному працівнику гарантовано право на належні та безпечні умови праці. Якщо усунути шкідливі виробничі фактори неможливо, законодавством передбачено надання певних пільг та компенсацій. Серед них — забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, у т. ч. безоплатним молоком, газованою водою тощо. Про особливості надання працівникам такого харчування — у статті

Автор: 
Ірина Красовська№ 1, січень 2018

У нашій країні контроль за дотриманням норм щодо захисту працівників від несприятливих чинників на робочих місцях законодавчо покладено на роботодавців. Зокрема, вони зобов’язані за власні кошти забезпечити працівників певних професій спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту. Тож у статті розглянуто, кому належить видавати спецодяг, згідно з якими нормами та як документально це оформляти

Автор: 
Ірина Красовська№ 11, листопад 2017

У статті розглянуто питання, пов’язані з особливостями нарахування та обчислення виплат у разі переведення працівника на легшу роботу. Зокрема, з’ясовано механізм обчислення середньомісячного заробітку за рахунок коштів роботодавця та Фонду соціального страхування, порядок подання необхідних документів та дій фахівців відділу персоналу

Автор: 
Світлана Щербина№ 12, грудень 2016

Законодавством України чітко визначено категорії працівників, які підлягають обов’язковим медичним оглядам. При цьому роботодавці зобов’язані не лише контролювати, щоб той чи інший працівник пройшов необхідний медогляд, а ще й організувати його за свій рахунок як для тих, хто вже працює на підприємстві, так і для тих, хто тільки приймається на роботу. У статті розглянуто, хто з працівників обов’язково має проходити медичні огляди, які є їх види, як організувати проведення медогляду та правильно це задокументувати

Автор: 
Ірина Красовська№ 1, січень 2010

На продовження теми охорони праці, розгляд якої ми розпочали у 2009 році (№ 1, 4, 6, 10), у статті розкриті питання розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків, наведені класифікація травм і перелік випадків, що потребують обов’язкового розслідування, а також алгоритм дій службових

Автор: 
Микола Стефанков№ 10, жовтень 2009

Однією з важливих складових системи управління охороною праці є соціальне страхування від нещасного видку на виробництві. У статті йдеться про завдання цього виду соціального страхування, обов’язки роботодавця як страхувальника, порядок здійснення страхових виплат.

Автор: 
Микола Стефанков№ 6, червень 2009

Дбаючи про безпеку виробництва, власник планує та здійснює комплекс заходів щодо попередження нещасних випадків та професійних захворювань. Поряд з інженерними, санітарно-гігієнічними, соціальними заходами потрібно зважати й на психофізіологічні особливості персоналу. Організація безпечної діяльності з психологічної точки зору передбачає налаштування на безпеку, навчання безпечним методам праці, розроблення регламентів тощо. У сучасному менеджменті охорони праці перспективними є оцінювання виробничих ризиків та прийняття оптимальних рішень щодо їх зниження.

Автор: 
Микола Стефанков№ 4, квітень 2009

Внутрішній контроль за станом охорони праці на підприємстві — одна з найважливіших складових системи управління охороною праці в цілому. Такий контроль можна забезпечити завдяки оперативному щоденному, щотижневому, щомісячному контролю та періодичному проведенню аудиту охорони праці. Однією з найефективніших (особливо на підприємствах, де виконуються роботи з підвищеною небезпекою) зарекомендувала себе триступенева система оперативного контролю за станом охорони праці

Автор: 
Микола Стефанков№ 1, січень 2009

Система управління охороною праці на підприємстві (СУОП) — це сукупність взаємопов’язаних правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів й управлінських рішень, спрямованих на запобігання аваріям, нещасним випадкам, професійним захворюванням, а також засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. Окрім характеристики СУОП, у статті наведено перелік основних документів з питань охорони праці на підприємстві

Автор: 
Микола Стефанков№ 10, жовтень 2008

Права й обов’язки учасників трудового процесу прописані в цілій низці законодавчих актів. Зокрема, статтею 43 Конституції України визначено, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці. Забезпечення належних умов праці покладається на роботодавця, який повинен упроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, що запобігають виробничому травматизму, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників. Далі — у статті

Автор: 
Микола Стефанков№ 7, липень 2008

Засоби індивідуального захисту(ЗІЗ) — це будь-яке спорядження чи обладнання, що використовується для носіння працівником і для запобігання впливу однієї чи кількох видів небезпеки на життя чи здоров’я. Застосовують ЗІЗ тоді, коли безпечність робіт не може бути гарантована конструкцією обладнання, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями та засобами колективного захисту.

Автор: 
Микола Лисюк№ 10, жовтень 2007

Охрана труда как система правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мер и мероприятий, направленных на сохранение жизни, здоровья и трудоспособности человека в процессе трудовой деятельности, охватывает чрезвычайно много различных аспектов, учитывать которые предприятие обязано согласно действующему законодательству

Автор: 
Светлана Заболотная№ 7, липень 2007

Перевірка органами державного нагляду стану безпеки праці, гігієни праці, умов виробничого середовища на підприємстві може бути очікуваною чи неочікуваною, передбачуваною чи ні. Наприклад, органи Держгірпромнагляду, плануючи комплексу перевірку, письмово повідомляють про це за 30 робочих днів. Заздалегідь про свої перевірки також попереджають органи Держпожбезпеки. А от органи Санепідемслужби не зобов’язані письмово інформувати підприємство про перевірку. Про планування та організацію заходів з підготовки до такої перевірки — у номері

Автор: 
Микола Лисюк№ 4, квітень 2007

Стаття 43 Конституції України засвідчує право кожного на належні, безпечні та здорові умови праці.

На виробництві роботодавець, згідно зі статтею 13 Закону України «Про охорону праці», зобов’язаний створити умови праці відповідно до нормативно-правових актів і забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Автор: 
Микола Лисюк№ 2, лютий 2007

Служба охорони праці створюється роботодавцем з метою організації виконання різноманітних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріям на виробництві. Таку службу на підприємстві із загальною чисельністю 50 і більше працівників повинен представляти один спеціаліст з охорони праці (на підприємствах, де використовуються вибухові матеріали чи сильнодіючі отруйні речовини, — два спеціалісти).

Автор: 
Микола Лисюк