Організаційні документи№ 3, березень 2019

Під час створення підприємством територіально відокремлених підрозділів у кадровиків постає питання, якою в цьому випадку має бути схема кадрової роботи? Тож у статті на підставі чинного законодавства розглянуто специфіку ведення кадрового діловодства в таких підрозділах

Автор: 
Олена Козаковська№ 12, грудень 2017

Графік відпусток на наступний рік традиційно складають в останній місяць поточного року і затверджують до початку нового року. Тож у статті розглянуто вимоги до підготовки цього документа

Автор: 
Олена Замкова№ 1, січень 2017

Щорічна відпустка є одним із важливих видів часу відпочинку працівників, протягом якого вони не виконують своїх обов’язків за трудовим договором. Законодавством встановлено обов’язкове затвердження графіка відпусток та надання основних щорічних відпусток працівникам лише згідно з цим графіком, виконання якого обов’язкове як для роботодавця, так і для працівників. Про види відпусток та механізм їх надання, а також про порядок складання й затвердження графіка відпусток читайте в статті

Автор: 
Ярослава Паньків№ 12, грудень 2016

Штатний розпис є локальним нормативним документом, на його підставі якого, а також з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових (робочих) інструкцій, роботодавець вирішує, приймати чи переводити працівників на іншу роботу, в якому розмірі встановлювати посадовий оклад, тарифну ставку конкретному працівникові, а служба персоналу здійснює добір персоналу, оформляє відповідні документи, у т. ч. накази, оформляє в установленому порядку облікову та інформаційно-довідкову документацію, готує статистичну звітність. Тож про порядок складання, затвердження та внесення змін до штатного розпису — у статті

Автор: 
Ярослава Паньків№ 11, листопад 2016

Оплата праці штатних працівників підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, здійснюється на підставі табеля обліку використання робочого часу. Щоб уникнути помилок під час його заповнення, не порушувати терміни виплат зарплати та організовано підійти до вирішення цього питання на підприємстві слід розробити Положення про табельний облік. Доцільність та механізм розробки цього локального документа, а також правила й важливі моменти його затвердження розглянуто в статті

Автор: 
Олена Козаківська№ 9, вересень 2014

За потреби до організаційних документів — колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, штатного розпису, посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи — можуть вноситися зміни і допов-нення. Розглянемо порядок їх внесення та наведемо зразки документів, якими оформляються такі зміни

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 7, липень 2012

Будь-яке підприємство, установа, організація можуть мати у своїй структурі підрозділи — департаменти, управління, відділи, сектори. Повноваження структурного підрозділу закріплюються в локальному нормативному документі — положенні про структурний підрозділ. У статті розглянуто нормативну базу для розроблення цього документа, види структурних підрозділів та їх характеристики, порядок розроблення, погодження, затвердження положення про структурний підрозділ, а також наведено як зразок текст положення про відділ кадрів

Автор: 
Ольга Писанко№ 12, грудень 2011

Хоча штатний розпис прямо не визначений законодавством як обов’язковий документ, він є необхідним у роботі з персоналом. Саме на підставі штатного розпису роботодавець приймає рішення з персоналу, зокрема про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, встановлення посадового окладу, тарифної став­ки (окладу) конкретному працівнику відповідно до посади, яку він обіймає, а служба персоналу — добирає кадри, оформляє від­повідні документи, у т. ч. накази, аналізує якіс­ний склад працівників, оформляє облікову та інфор­маційно-довідкову документацію, готує статистичну звітність

Автор: 
Віктор Рожнов№ 11, листопад 2008

До комерційної таємниці підприємства належить ціла низка відомостей та даних, які в разі незаконного їх використання можуть завдати шкоди підприємству. Тому власники (керівники) встановлюють правила та порядок роботи з інформацією, що становить комерційну таємницю, як для працівників підприємства, так і третіх осіб

Автор: 
Олена Кузнечікова№ 1, січень 2008

Изменение графика работы предприятия — это регламентированное изменение трудового процесса в течение года, которое должно быть надлежащим образом оформлено. В статье приведен пример документального оформления переноса рабочих дней в январе и феврале 2008 года. Аналогично перенос может быть оформлен и в других случаях

Автор: 
Станислав Соломонов№ 1, січень 2008

Окрім підготовки численних наказів з кадрових питань, на працівників кадрової служби (особливо якщо йдеться про невелике підприємство) іноді покладають обов’язок підготовки окремих наказів з основної діяльності — про проведення атестації, організацію навчання працівників, внесення змін до штатного розпису, установлення неповного робочого часу тощо. У статті автор наводить приклади таких наказів із практичними рекомендаціями щодо їх складання

Автор: 
Віктор Рожнов№ 7, липень 2007

Порядок проведения медицинских осмотров работников достаточно четко регулируется законодательством, в т. ч. предусмотрен перечень документов, которые должны быть оформлены предприятием для проведения предварительных и периодических медицинских осмотров. Прилагаем к материалу образцы таких документов

Автор: 
Юрий Костенко№ 7, липень 2007

Наличие на предприятии штатного расписания предусмотрено частью третьей статьи 64 Хозяйственного кодекса Украины, согласно которому предприятие самостоятельно определяет свою организационную структуру, устанавливает численность работников и штатное расписание. Нередко работодателей интересует вопрос: кто из работников предприятия отвечает за разработку штатного расписания? Следует отметить, что поскольку этот вопрос законодательством не урегулирован, соответствующее решение принимается работодателем.

Автор: 
Светлана Заболотная№ 5, травень 2007

Деятельность каждого структурного подразделения (отдела, службы) должна быть регламентирована соответствующим положением. Данное положение необходимо для организации четкой работы структурного подразделения, а также для координации его работы с другими подразделениями. Положения о всех структурных подразделениях разрабатываются с учетом целей их создания, возложенных на них заданий, функциональных особенностей, а также особенностей работы соответствующего предприятия. Создание такого положения рассмотрим на примере Положения об отделе кадров.

Автор: 
Светлана Заболотная